• CLASS SCHEDULE

   

  1st period:  Teaching II

  2nd period:  Teaching I

  3rd period:  Education and Training

  4th period:  Education and Training

  5th period:  Prep

  6th period:  Food and Nutrition

  7th period:  Infant and Toddler Development